fbpx

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. A Megbízott Ügyfél részére a Szerződés első oldalán meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

2. A Megbízót terhelő átadási határidő: minden esetben előzetesen írásban – e-mail útján, valamint egyéb projektmenedzsment programokon – kerül megállapításra a Felek között. A Megbízott köteles válaszolni az e-mailre 1 (egy) munkanapon belül (hétköznapokon), hogy a határidő számára megfelelő-e.

A Megbízott teljesítésének határideje: minden esetben előzetesen írásban – e-mail útján, valamint egyéb projektmenedzsment programokon – kerül megállapításra a felek között,  amelyre Megrendelő 3 (három) munkanapon belül köteles válaszolni.

3. A Megbízott ezen szerződésben vállalt szolgáltatásait önállóan, a saját polgári jogi felelősségviselése mellett, a szakmai szabályoknak eleget téve végzi. A Megbízott tevékenysége végzésének módját maga határozza meg. A tevékenység végzésének módjára vonatkozóan a Megrendelő a Megbízottnak utasítást nem adhat. A tevékenység végzésének módja kizárólagosan a Megbízott jogosultsága és kötelezettsége az alábbiak szerint:

  • a szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítéséhez szükséges szakmai feladatok, ezek sorrendje, időpontja és végrehajtási módjának meghatározása, mindezeknek a szakmai szabályoknak megfelelő elvégzéséért a Megbízott polgári jogi felelősséggel tartozik,
  • a saját időbeosztása meghatározása,
  • a Megbízott a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.
  • Megbízott jogosult a szolgáltatás teljesítésére helyettes, alvállalkozó igénybevételére,
  • a tevékenysége végzéséhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek és hatósági előírások teljesítése, nyilvántartások, és dokumentációk vezetése,
  • a szolgáltatási tevékenysége végzése során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzése követelményeinek megvalósítása, ennek módjának – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a meghatározása, költségeinek viselése.
  • a tevékenységéhez kapcsolódó adózási, és számviteli bizonylatok kiállítása, nyilvántartások vezetése,
  • a tevékenységéhez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítése.

4. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott tevékenysége végzésének helye elsősorban a Megbízott székhelye, illetve telephelye. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége végzésének ezen helye a birtokában áll.

5.   A Megbízott a tevékenysége végzéséhez, illetve a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközöket és anyagokat maga biztosítja. A Megbízott a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

6. A Szerződés kezdete és vége a Szerződés első oldalán kerül meghatározásra. A Szerződés a lejárat napján automatikusan megújul a “piaci ár” értelmében az eredeti szerződésben meghatározott időtartamra, kivéve akkor, ha bármelyik fél a lejárat napját legalább harminc nappal megelőzően a Szerződést írásban felmondja. Határozatlan időtartamra szóló szerződések esetén a felmondási idő harminc nap, melynek kezdete azon hónap utolsó napja, amikor bármelyik fél a szerződést írásban felmondja. 

7. Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit vagy bármilyen egyéb módon megszegi a szerződést, a Megbízott fenntartja magának a jogot a Szerződés azonnali – akár előzetes értesítés nélkül történő – felmondására.

Megbízó vagy Megbízott jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettségét szándékosan, súlyosan vagy ismétlődő jelleggel megszegi, feltéve, hogy a szerződésszegő magatartásával ellenérdekű Fél írásbeli felszólításának kézhezvételét követően 2 (kettő) munkanapon belül nem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti. Az azonnali hatályú felmondás jogát a másik félhez intézett írásos, ajánlott levélben megküldött, vagy átvett felmondó nyilatkozattal lehet gyakorolni. Felekre a szerződés megszűnését követően legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kötelesek egymással elszámolni. A felmondás pillanatáig teljesített szolgáltatásokra elszámolási kötelezettség vonatkozik.

8. A rendszeres megbízási díjakat az Ügyfél a számlán szereplő határidőig köteles megfizetni a Megbízott részére. A megbízási díj utólag fizetendő. Megbízó köteles a teljesített feladat átvételét és az elszámolás kézhezvételét követő 8 napon belül teljesítési igazolást kiállítani, ennek indokolatlan elmaradása esetén Megbízott a 9. napon enélkül jogosult számlát kiállítani, a késedelemi kamat, valamint a fizetési késedelem esetén felmerülő egyéb díjak, a vonatkozó jogszabályok értelmében kerülnek felszámításra.

9. A Megbízott nem tartozik felelősséggel a hatáskörén kívül álló eseményekből kifolyólag bekövetkezett károkért. Más ügyfelek és azok vendégeinek magatartása a Megbízott hatáskörén kívül álló eseménynek minősül. A Megbízott nem felel a Szerződés során közvetlenül vagy közvetett módon bekövetkezett károkért. A Megbízott bármilyen esemény során felmerülő felelősségének maximális mértéke megegyezik az esemény bekövetkezésének időpontja előtti utolsó hónap szolgáltatási díjával. Az Ügyfél és a Megbízott között létrejött Szerződésből származó jogok és kötelezettségek teljes mértékben alá vannak rendelve a Megbízott és a Megbízó között létrejött megállapodásból származó jogoknak és kötelezettségeknek.

10. Jelen szerződés megszűnésével minden átruházható és eseti megbízásokban ekként kikötött szerzői, felhasználói jog átszáll a Megbízóra. A Megbízót kifejezett kikötés esetén illeti meg az átdolgozás joga.

Amennyiben bizonyos munkákat harmadik felek, vagy alvállalkozók (különösképpen fényképészek, illusztrátorok, fejlesztők, site és közösségi médium üzemeltetők, adatbázis-kezelők stb.) végeznek, akkor a Megbízó és a Megbízott előzetesen egyeztetve köteles ezen harmadik személyektől minden szükséges átruházható jogot – melyekről a Felek egyenként és jogdíj rögzítése mellett határoznak – megszerezni és a Megbízó részére átruházni.

A Megbízott által Megbízó számára előállított munkák, amelyek a szerzői jog hatálya alá esnek, a szerződés megszűnésével, illetve a megbízási átalánydíj rendezésével, a Megbízó kizárólagos tulajdonosa lesz minden ilyen szerzői jognak és egyéb átruházható jogoknak időbeli korlátozás nélkül, ha az elfogadott ajánlatban ekként rendelkeznek.

11. Megbízott vállalja, hogy a Megbízóra vonatkozó minden – a Felek üzleti kapcsolata során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező titoktartási megállapodásban foglaltak alapján. Megbízott jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a  cégcsoport/cégcsoporton belüli/ kívüli cégektől/-ről (továbbiakban: Cégek), annak tulajdonosairól és munkatársairól időbeli korlátozás nélkül a részükre átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásukra jutott bármilyen adatot, információt megőrzik. Üzleti titoknak minősül különösen a Cégek tulajdonát képező, birtokunkba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Cégek üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Cégek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általunk a Cégeknek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásunkra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek. Az üzleti titkot képező információkat nem vagyunk jogosultak harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Cégek érdekei ellen felhasználni. Tartózkodunk minden olyan magatartástól, amely a Cégek gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A Cégekkel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezeljük. A fenti kötelezettségünk megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi felelősséggel tartozunk.

– Megbízott vállalja, hogy az adatszolgálattás előírások hatálya alá tartozó adatkezelés esetén Megbízóval adatszolgáltatási szerződést köt, Megbízó adatkezelési szabályzatát megismeri és annak előírásait maradéktalanul betartja.

– Személyes adatok védelme: Megbízott a munkája során személyes adatokat jellemzően nem kezel. A tudomására jutott bármilyen személyes adatot (telefonszám, e-mail cím, lakcím, stb.) kizárólag a kapcsolattartás végett, a szerződés időtartama alatt tart nyilván. A Megbízónak jogában áll másolatot kérni a nyilvántartott adatokról, ezt az igényt írásban kell jelezni Megbízott felé, a kérést 30 napon belül teljesíti. A legmagasabb szintű ügyfélkommunikáció végett a nyilvántartott adatokban bekövetkező változás esetén a Megbízó kérheti a pontatlan adatok helyesbítését írásban. Megbízó joga, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelés folyamatáról, kérheti adatainak törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. Az érintett a fenti jogaival bármikor élhet írásban leadott kérelmében, melynek ügyintézési határideje 30 nap. Az adatszolgáltatást a Vállalkozó első alkalommal díjmentesen biztosítja. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

12. A szerződés bármilyen módosítása írásbeli alakban érvényes.

A felek szerződésében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek az ezen jogügyletből származó minden vitás kérdés tekintetében elsődlegesen békés egyeztetést követően kívánnak közös nevezőre jutni, melynek hiányában Felek hatáskörtől és illetékességtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Járásbíróság, illetékességét.

2021.